Auteur Topic: Gebruiksvoorwaarden Stijlforum  (13112 keer gelezen)

J

 • Gebruiker
 • Berichten: 3.888
  • Bekijk profiel
Gebruiksvoorwaarden Stijlforum
Gepost op: 09 mei 2009 – 22:52:11
GEBRUIKSVOORWAARDEN STIJLFORUM

Art. 1     Definities

In de gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
- 1.   gebruiker: geregistreerd lid van Stijlforum;
- 2.   beheer: moderators, administrators of anderszins gemachtigden om de dagelijkse beheerswerkzaamheden uit te voeren;
- 3.   topic: discussieonderwerp binnen het forum;
- 4.   post: door gebruiker geplaatst bericht in een topic;
- 5.   forumprofielinformatie: de informatie die gebruiker in zijn profiel heeft opgenomen voor zover zichtbaar voor andere gebruikers; 
- 6.   off-topic: het plaatsen van berichten met een ander onderwerp dan in het betreffende topic wordt besproken;
- 7.   ban: permanente of tijdelijke ontzegging van de toeging tot het forum aan een gebruiker wegens wangedrag.

Art. 2     Gebondenheid

Gebruiker is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden en dient zich overeenkomstig deze voorwaarden te gedragen. Bij schending van de regels kunnen er sancties worden opgelegd door het beheer.

Art. 3     Privacy

- 1.   Het IP-adres en de door gebruiker verstrekte persoonsinformatie zijn strikt vertrouwelijk.
- 2.   Het beheer heeft het recht persoonsinformatie van een gebruiker bekend te maken aan politie of justitie indien daartoe gegronde redenen bestaan.

Art. 4     Topic openen

- 1.   Gebruiker krijgt de mogelijkheid tot het openen van een topic na het plaatsen van 25 inhoudelijke posts die niet vallen onder de categorie off-topic.
- 2.   Gebruiker dient ter overzichtelijkheid van het forum voor het openen van een nieuw topic, te onderzoeken of er niet reeds een topic over hetzelfde onderwerp bestaat.

Art. 5     Gedrag

- 1.   Gebruiker dient zich te onthouden van het verstrekken van opzettelijk onjuiste informatie, vulgaire taal, aanzetten tot haat, het plaatsen van seksueel georiënteerde posts, het openbaren van privégegevens of –informatie van derden of het anderszins handelen in strijd met het Nederlandse of internationale recht.
- 2.   Gebruiker dient andere gebruikers op fatsoenlijke wijze te bejegenen.
- 3.   Gebruiker dient met zijn posts een informatieve en inhoudelijke bijdrage te leveren aan het forum. Tevens dient gebruiker zich zo veel mogelijk te onthouden van off-topic.
- 4.   Gebruiker dient in zijn posts afbeeldingen te plaatsen in topics waarin dit verplicht is.
- 5.   Het plaatsen van posts die onder de noemer off-topic vallen, dient te gebeuren in de daarvoor bestemde topics.
- 6.   Het beheer heeft het recht om posts die strijdig zijn met leden 1 tot en met 5 te wijzigen of te verwijderen. In dit geval wordt de gebruiker daarvoor op de hoogte gebracht of wordt dit vermeld in het betreffende topic, indien dit – onder meer bij het verwijderen van een groot aantal posts – de functionaliteit ten goede komt.

Art. 6     Reclame

Gebruiker onthoudt zich van reclame-uitingen voor zover het ondernemingen of producten betreft waaraan hij (in)direct is verbonden.
- 1.  Onder verboden reclame-uitingen worden in ieder geval verstaan:
a.  het openen van een topic met als onderwerp ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden;
b.   het plaatsen van een post met het oogmerk om ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden te promoten.
- 2.  Als het beheer vermoedt dat gebruiker handelt in strijd met lid 1, dan kan het overgaan tot het vragen om een toelichting. In een dergelijk geval kan het beheer geen gebruik maken van de bevoegdheden van art. 9 voordat een termijn van 48 uur is verstreken. 
- 3.   Onverminderd het bepaalde in art. 5 is art. 6 niet van toepassing op de forumprofielinformatie.

Art. 7     Verkoop

- 1.   Het is gebruiker toegestaan objecten te verkopen, onder de voorwaarden dat:
a.   gebruiker de objecten verkoopt binnen de privésfeer en niet als commerciële activiteit of anderszins uit winstbejag;
b.   gebruiker voor de objecten een eigen topic opent;
c.   gebruiker een vraagprijs noemt;
d.   gebruiker goederen ter verkoop aanbiedt die onder de noemer herenkleding of dameskleding vallen (andere goederen mogen in het topic dat is bestemd voor algemene verkoop worden aangeboden);
e.   gebruiker bij een verkoop aangeeft dat het object is verkocht;
f.   gebruiker de verkoop van objecten geenszins tot hoofddoel van zijn forumbezoek maakt, maar bovenal informatieve en inhoudelijke bijdragen aan het forum levert.
- 2.   Het beheer kan bij een topic dat niet aan de voorwaarden genoemd in lid 1 voldoet, gebruiker 48 uur de tijd geven gebreken te herstellen. Daarna kan het beheer tot verwijderen van het topic overgaan. Bij een foutieve plaatsing of ernstige gebreken aan het voldoen aan de voorwaarden, kan het beheer direct overgaan tot het verplaatsen, wijzigen of verwijderen van het betreffende topic.

Art. 8     Moderatorschap en administratorschap

Gebruiker kan het moderatorschap verkrijgen na een persoonlijk aanbod van het beheer. Daarnaast kan het beheer in het algemeen te kennen geven dat er een moderatorfunctie beschikbaar is, waarna gebruiker zijn interesse kan aangeven. Het beheer kiest nieuwe moderators en besluit over eventuele functiewijzigingen van het beheer.

Art. 9     Sanctiebepalingen

- 1.   Het beheer kan gebruiker een waarschuwing geven bij overtreding van art. 5, leden 1 tot en met 5 en art. 6. Deze waarschuwing is met redenen omkleed.
- 2.   Het beheer kan een ban geven aan een gebruiker die binnen een jaar driemaal een waarschuwing heeft gekregen.
- 3.   Bij grove overtreding van een of meerdere bepalingen kan het beheer direct een ban opleggen aan gebruiker.

Art. 10    Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is het besluit van het beheer bindend.

Art. 11     Beroep

Tegen besluiten van het beheer kan geen beroep worden ingesteld.

Art. 12     Wijzigen van de gebruiksvoorwaarden

- 1.   De gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd of uitgebreid door het beheer.
- 2.   Wijziging of uitbreiding geschiedt middels publicatie van het gewijzigde artikel of het nieuw toegevoegde artikel in het daartoe bestemde topic. De wijziging of toevoeging is met redenen omkleed.
Laatst bewerkt op: 05 oktober 2010 – 16:11:54 door Jesper

J

 • Gebruiker
 • Berichten: 3.888
  • Bekijk profiel
Re: Gebruiksvoorwaarden Stijlforum
Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2009 – 23:44:39
De gebruiksvoorwaarden bevatten bepalingen die onder meer reclame in het onderschrift verbieden, maar er was geen duidelijkheid over reclame via de avatar of de website in het profiel. Om dit te verduidelijken, is het op deze wijze maken van reclame nu expliciet in de gebruiksvoorwaarden opgenomen. De gewijzigde bepaling:

Art. 6     Reclame

- 1.   Het is gebruiker verboden reclame te maken voor ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden. Het is gebruiker niet toegestaan:
(...)
c.   in zijn onderschrift, zijn avatar of als website in zijn profiel teksten, koppelingen, afbeeldingen of andere uitingen te plaatsen over ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden;
(...)


(Toevoeging in het blauw.)

J

 • Gebruiker
 • Berichten: 3.888
  • Bekijk profiel
Re: Gebruiksvoorwaarden Stijlforum
Reactie #2 Gepost op: 04 oktober 2010 – 23:17:56
De gebruiksvoorwaarden bevatten een bepaling die het opnemen van reclame in het onderschrift verbiedt, maar het huidige beleid sluit door verschillende ontwikkelingen niet volledig aan op de gebruiksvoorwaarden. Het beheer wijzigt dit onderdeel van de voorwaarden om meer duidelijkheid op dit punt te creëren. Omdat het beheer van mening is dat aan een bepaalde onderneming verbonden gebruikers die veel aan het forum bijdragen best wat aandacht verdienen en omdat het voor nieuwe gebruikers niet altijd duidelijk zal zijn dat andere gebruikers aan een onderneming zijn verbonden, wordt de voornoemde bepaling geschrapt en is het gebruikers toegestaan om bijvoorbeeld een link naar de website van een verbonden onderneming in het onderschrift te plaatsen. De betreffende bepaling:

Art. 6     Reclame

- 1.   Het is gebruiker verboden reclame te maken voor ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden. Het is gebruiker niet toegestaan:
(...)
c.   in zijn onderschrift, zijn avatar of als website in zijn profiel teksten, koppelingen, afbeeldingen of andere uitingen te plaatsen over ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden;
(...)


(Vervallen bepaling in het blauw.)

Door deze wijziging wordt de sub d-bepaling geplaatst onder c. Uiteraard blijft de aanpak van reclame in de posts zelf hetzelfde.

J

 • Gebruiker
 • Berichten: 3.888
  • Bekijk profiel
Re: Gebruiksvoorwaarden Stijlforum
Reactie #3 Gepost op: 05 oktober 2010 – 14:50:38
Om de bedoeling van de wijziging beter en duidelijker in de gebruiksvoorwaarden te verwerken, is de tekst op een aantal punten aangepast.

GEBRUIKSVOORWAARDEN STIJLFORUM

Art. 1     Definities

In de gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
- 1.   gebruiker: geregistreerd lid van Stijlforum;
- 2.   beheer: moderators, administrators of anderszins gemachtigden om de dagelijkse beheerswerkzaamheden uit te voeren;
- 3.   topic: discussieonderwerp binnen het forum;
- 4.   post: door gebruiker geplaatst bericht in een topic;
- 5.   forumprofielinformatie: de informatie die gebruiker in zijn profiel heeft opgenomen voor zover zichtbaar voor andere gebruikers;
- 6.   off-topic: het plaatsen van berichten met een ander onderwerp dan in het betreffende topic wordt besproken;
- 7.   ban: permanente of tijdelijke ontzegging van de toeging tot het forum aan een gebruiker wegens wangedrag.

Art. 2     Gebondenheid

Gebruiker is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden en dient zich overeenkomstig deze voorwaarden te gedragen. Bij schending van de regels kunnen er sancties worden opgelegd door het beheer.

Art. 3     Privacy

- 1.   Het IP-adres en de door gebruiker verstrekte persoonsinformatie zijn strikt vertrouwelijk.
- 2.   Het beheer heeft het recht persoonsinformatie van een gebruiker bekend te maken aan politie of justitie indien daartoe gegronde redenen bestaan.

Art. 4     Topic openen

- 1.   Gebruiker krijgt de mogelijkheid tot het openen van een topic na het plaatsen van 25 inhoudelijke posts die niet vallen onder de categorie off-topic. Na 100 inhoudelijke posts kan een gebruiken een topic openen in het verkoop gedeelte van het forum
- 2.   Gebruiker dient ter overzichtelijkheid van het forum voor het openen van een nieuw topic, te onderzoeken of er niet reeds een topic over hetzelfde onderwerp bestaat.

Art. 5     Gedrag

- 1.   Gebruiker dient zich te onthouden van het verstrekken van opzettelijk onjuiste informatie, vulgaire taal, aanzetten tot haat, het plaatsen van seksueel georiënteerde posts, het openbaren van privégegevens of –informatie van derden of het anderszins handelen in strijd met het Nederlandse of internationale recht.
- 2.   Gebruiker dient andere gebruikers op fatsoenlijke wijze te bejegenen.
- 3.   Gebruiker dient met zijn posts een informatieve en inhoudelijke bijdrage te leveren aan het forum. Tevens dient gebruiker zich zo veel mogelijk te onthouden van off-topic.
- 4.   Gebruiker dient in zijn posts afbeeldingen te plaatsen in topics waarin dit verplicht is.
- 5.   Het plaatsen van posts die onder de noemer off-topic vallen, dient te gebeuren in de daarvoor bestemde topics.
- 6.   Het beheer heeft het recht om posts die strijdig zijn met leden 1 tot en met 5 te wijzigen of te verwijderen. In dit geval wordt de gebruiker daarvoor op de hoogte gebracht of wordt dit vermeld in het betreffende topic, indien dit – onder meer bij het verwijderen van een groot aantal posts – de functionaliteit ten goede komt.
- 7.   Het is een gebruiker die een account heeft niet toegestaan een tweede account te openen zonder goedkeuring van het beheer.

Art. 6     Reclame

Gebruiker onthoudt zich van reclame-uitingen voor zover het ondernemingen of producten betreft waaraan hij (in)direct is verbonden.
- 1.  Onder verboden reclame-uitingen worden in ieder geval verstaan:
a.  het openen van een topic met als onderwerp ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden;
b.   het plaatsen van een post met het oogmerk om ondernemingen of producten waaraan hij direct of indirect is verbonden te promoten.
- 2.  Als het beheer vermoedt dat gebruiker handelt in strijd met lid 1, dan kan het overgaan tot het vragen om een toelichting. In een dergelijk geval kan het beheer geen gebruik maken van de bevoegdheden van art. 9 voordat een termijn van 48 uur is verstreken. 
- 3.   Onverminderd het bepaalde in art. 5 is art. 6 niet van toepassing op de forumprofielinformatie.


Art. 7     Verkoop

- 1.   Het is gebruiker toegestaan objecten te verkopen, onder de voorwaarden dat:
a.   gebruiker de objecten verkoopt binnen de privésfeer en niet als commerciële activiteit of anderszins uit winstbejag;
b.   gebruiker voor de objecten een eigen topic opent;
c.   gebruiker een vraagprijs noemt;
d.   gebruiker goederen ter verkoop aanbiedt die onder de noemer herenkleding of dameskleding vallen (andere goederen mogen in het topic dat is bestemd voor algemene verkoop worden aangeboden);
e.   gebruiker bij een verkoop aangeeft dat het object is verkocht;
f.   gebruiker de verkoop van objecten geenszins tot hoofddoel van zijn forumbezoek maakt, maar bovenal informatieve en inhoudelijke bijdragen aan het forum levert.
- 2.   Het beheer kan bij een topic dat niet aan de voorwaarden genoemd in lid 1 voldoet, gebruiker 48 uur de tijd geven gebreken te herstellen. Daarna kan het beheer tot verwijderen van het topic overgaan. Bij een foutieve plaatsing of ernstige gebreken aan het voldoen aan de voorwaarden, kan het beheer direct overgaan tot het verplaatsen, wijzigen of verwijderen van het betreffende topic.

Art. 8     Moderatorschap en administratorschap

Gebruiker kan het moderatorschap verkrijgen na een persoonlijk aanbod van het beheer. Daarnaast kan het beheer in het algemeen te kennen geven dat er een moderatorfunctie beschikbaar is, waarna gebruiker zijn interesse kan aangeven. Het beheer kiest nieuwe moderators en besluit over eventuele functiewijzigingen van het beheer.

Art. 9     Sanctiebepalingen

- 1.   Het beheer kan gebruiker een waarschuwing geven bij overtreding van art. 5, leden 1 tot en met 5 en art. 6. Deze waarschuwing is met redenen omkleed.
- 2.   Het beheer kan een ban geven aan een gebruiker die binnen een jaar driemaal een waarschuwing heeft gekregen.
- 3.   Bij grove overtreding van een of meerdere bepalingen kan het beheer direct een ban opleggen aan gebruiker.

Art. 10    Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is het besluit van het beheer bindend.

Art. 11     Beroep

Tegen besluiten van het beheer kan geen beroep worden ingesteld.

Art. 12     Wijzigen van de gebruiksvoorwaarden

- 1.   De gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd of uitgebreid door het beheer.
- 2.   Wijziging of uitbreiding geschiedt middels publicatie van het gewijzigde artikel of het nieuw toegevoegde artikel in het daartoe bestemde topic. De wijziging of toevoeging is met redenen omkleed.


(Aanpassingen in het blauw.)
Laatst bewerkt op: 25 maart 2014 – 12:15:32 door Chris

guest45

 • Gast
Gebruiksvoorwaarden Stijlforum
Reactie #4 Gepost op: 31 maart 2016 – 12:23:46
Het registreren dmv een DEA is vanaf heden niet meer toegestaan.